Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, 9 децембра, 2023

Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу

Адреса:
Трг Драже Михаиловића  1
76330 Угљевик
Телефон:  +387 (0)55 773 782
Факс: +387 (0)55 772 336
Адреса електронске поште: opstinaugljevik@gmail.com

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Милка Стевић, дипломирани правник

Одјељење за општу управу врши стручне и управне послове из надлежности Oпштине који се односе на:
– пружање правне помоћи, послове грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др.),
– послови сарадње са Правобранилаштвом Републике Српске и заступање општине у судским другим поступцима одређеним законом,
– мјесних канцеларија, вођење матичних књига, послове пријемне канцеларије, писарнице,архиве, овјеру потписа, преписа и рукописа, услуге фотокопирања за странке,
– издавање увјерења из јавних регистара које води,
– издавање потврда о чињеницама о којима се не води јавна евиденција када је на то законом овлаштено,
– заједнички послови,
– послови информисања, као и друге послове који нису стављени у дјелокруг рада другог одјељења.

У Одјељењу за општу управу организују се одсијеци и то:

–  Одсијек за општу управу

–  Одсијек за заједничке послове

 

Документа - Одјељење за Општу управу