Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, мај 18, 2024

Предсједник скупштине

ЗОРАН ЛАЗИЋ
Предсједник Скупштине општине

Предсједник Скупштине општине:

• представља и заступа Скупштину општине пред другим органима и тијелима,
• стара се о сарадњи са другим општинама, органима, организацијама и удружењима,
• организује рад Скупштине општине и предсједава њеним сједницама,
• утврђује приједлоге дневног реда Скупштине,
• стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине, о благовременом и
потпуном обавјештавању одборника,
• одговоран је за примјену Пословника Скупштине општине,
• учествује по потреби у раду скупштинских радних тијела,
• потписује акте које доноси Скупштина општине

НЕДЕЉКО МАРКОВИЋ
Потпредсједник Скупштине општине

Потпредсједник Скупштине општине замјењује предсједника у свим правима и дужностима у његовој одсутности или спријечености и обавља друге послове које му одреди предсједник Скупштине општине.

ДУШКО ВИЋИЋ
секретар Скупштине општине
дипломирани правник из Угљевика
Рођен 07.07.1983. године у Бијељини

Скупштина општине на приједлог Комисије за избор и именовања службеника Општинске административне службе бира и именује секретара Скупштине.

Секретар Скупштине општине:
• руководи Стручном службом Скупштине општине,
• помаже предсједнику Скупштине општине у припреми сједница Скупштине и стара се о извршавању   њених закључака,
• по потреби непосредно саобраћа са општинским органима и другим институцијама у току припреме   стручних и других материјала за Скупштину општине и њена тијела,
• усклађује рад на изради прописа, извјештаја и других материјала за сједнице Скупштине и њених тијела,
• даје Скупштини општине и њеним тијелима на њихов захтјев или по властитој иницијативи, стручно   мишљење о приједлозима аката и другим стручним материјалима када о њима расправљају и одлучују,
• стара се о обављивању аката које доноси Скупштина општине и њена тијела,
• обавља и друге послове у складу са законом, овим Стаутом, Пословником Скупштине општине и другим   актима Скупштине општине.

Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике Општине.

Надлежна је да:

• доноси Статут Општине,
• доноси одлуке и друге акте и даје њихово аутентично тумачење,
• доноси економски, план развоја и инвестиционе програме,
• доноси Програм развоја дјелатности за које је надлежна,
• доноси буџет и завршни рачун,
• доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме,
• доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта,   здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине,
• доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
• доноси и проведбене планове,
• доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Општине,
• доноси програм уређења грађевинског земљишта,
• доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дјелова насељених мјеста,
• доноси одлуку о проглашењу Славе Општине ,
• доноси одлуку о употреби симбола Општине,
• доноси одлуку о чланству Општине у Савез општина и градова РС и удруживању у друге савезе и   организације,
• доноси план коришћења јавних површина,
• доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
• доноси одлуку о наградама и признањима,
• бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, потпредсједника Скупштине општине, замјеника   начелника Општине, секретара Скупштине општине и чланове сталних и повремених радних тијела
Скупштине, бира и именује начелнике одјељења Општинске административне службе.
• образује Стручну службу за потребе Скупштине општине и њених тијела, утврђује њен дјелокруг и    унутрашњу организацију,
• одлучује о задужењу Општине,
• усваја Пословник о раду Скупштине,
• усваја годишњи извјештај о раду начелника Општине,
• одлучује о покретању иницијативе за опозив начелника Општине, у складу са законом којим се уређује   избор начелника Општине
• оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за   Општину,
• расписује јавни зајам и самодопринос,
• расписује референдум,
• даје мишљење о промјени граница Општине,
• даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова,
• одлучује о другим питањима у складу са законом