Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, јун 22, 2024

Начелник

ВАСИЛИЈЕ ПЕРИЋ, Начелник општине
Дипломирани економиста из Угљевика
Рођен 14.01.1965. у Бијељини

– Начелник општине заступа и представља Општину, носилац је извршне власти у Општини.
– Начелник руководи Општинском административном службом и одговоран је за њен рад.

Начелник Општине :
• предлаже Статут општине,
• предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини,
• израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски   план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урганистички план и остале планске и   регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и   кориштење јавног земљишта,
• обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Општине, њених права и обавеза,
• проводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује   примјену одлука и других аката Скупштине,
• извршава законе и друге прописе републике и града чије је извршење повјерено општини,
• доноси одлуку о оснивању Општинске административне службе,
• доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе,
• доноси План цивилне заштите Општине и обезбјеђује његову реализацију,
• реализује сарадњу Општине са другим општинама, градовима, међународим и другим организацијама, у   складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих тијела,
• даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина,
• подноси Извјештај Скупштини о свом раду и раду Општинске административне службе,
• покреће иницијативу да се до одлуке надлежност суда обустави од извршења пропис Скупштине   општине општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
• закључује уговоре у име Општине, у складу са актима Скупштине општине,
• рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Општинске административне службе,   уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
• одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини општине,
• доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом и
• обавља друге послове утврђене законом и Статутом општине.