Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, мај 18, 2024

Водич за приступ информацијама

 

В О Д И Ч
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ОПШТИНИ УГЉЕВИК

„Информација је сваки материјал којим се преносе чињенице,
мишљења, подаци, или било који други садржај, укључујући
сваку копију или њен дио, без обзира на облик или каратеристике,
као и на то када је сачињен и како је класификована.“
(члан 3. тачка 1. Закона о слободи приступа информацијама у РС)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Овај водич је сачињен с циљем да се сваком физичком и правном лицу омогући приступ информацијама из надлежности Општинске управе Угљевик, а у складу са Законом о слободи приступа информацијама у Републици Српској („Службени глсаник Републике Српске“, број: 20/01).
Општинска управа општине Угљевик се налази у Угљевику, Трг Драже Михаиловића број 1. Службено лице задужено за контакт са подносиоцима Захтјева за слободан приступ информацијама је Здравка Вукашиновић, службеник за управљањем људским ресурсима. Обавеза службеног лица је да у оквиру законских овлаштења удовољи Вашем захтјеву за приступ било којој информацији која је у посједу општине Угљевик.
Детаљни подаци о томе гдје се може приступити и којим информацијама, налазе се у „Индекс регистар“, који се налази на сајту општине Угљевик и у шалтер сали Општинске управе Угљевик.

ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

Ваше право на приступ информацијама можете остварити подношењем писменог захтјева, који мора да испуњава следеће услове:
1. да је у писаној форми и то на једном од званичних језика БиХ;
2. да садржи довољно података о природи и садржају тражене информације, како би се омогућило да Општинска управа Угљевик пронађе ту информацију;
3. да садржи име и презиме подносиоца захтјева и његову адресу, а по могућности и број телефона;
4. начин на који се жели приступити информацијама.

Захтјев који се односи на личну информацију може поднијети само особа на коју се информација односи, односно законски заступник или пуномоћник. Особа на коју се информација односи дужна је службенику за управљање људским ресурсима, код подношења захтјева, показати личну карту или други лични документ са фотографијом или уз захтјев приложити доказ о законском заступању, односно пуномоћ

Ако Ваш писмени захтјев за приступ информацијама не испуњава један од наведених услова, Општинска управа општине Угљевик ће најкасније у року од осам дана од дана пријема захтјева писмено обавијестити подносиоца захтјева да захтјев не може да буде обрађен из наведених разлога, те ће подносиоца захтјева обавијестити о могућностима подношења жалбе.

Начин приступа информацијама може бити:

  • Непосредан увид у информацију,
  • Слање информације на кућну адресу,
  • Умноважање информације.

Захтјев се може поднијети путем поште, непосредном предајом у шалтер сали Општинске управе Угљевик или електронским путем на меил адресу opstinaugljevik@gmail.com.

По пријему захтјева за приступ информацији, Општинска управа Угљевик педузима све редовне мјере да прикупи захтијеване информације и размотри све чињенице и околности које су значајне за обраду захтјева.

У случају одбијања приступа информацији, у цјелини или дјелимично, Општинска управа општине Угљевик ће донијети рјешење, наводећи законску основу за исто, као и поуку о правном лијеку.

Захтјеву за приступ информацијама које су Законом о слободи приступа информацијама у РС изузете од објављивања неће се удовољити, а разлози ће бити образложени у донесеном рјешењу.

Општинска управа општине Угљевик је обавезна Ваш захтјев ријешити у року од 15 дана. У случају да се Захтјев не ријеши у овом року Општинска управа ће вас писмено обавијестити о разлозима. Изузетно, овај рок може бити продужен у складу са Законом, о чему се подносилац захтјева благовремено обавјештава.

Општинска управи Угљевик не наплаћије накнаде или таксе за подношење захтјева за приступ информацијама.

Када за потребе странке треба копирати тражену информацију, односно акт неког општинског органа до 10 страница (формат А-4) странка има право на бесплатну услугу. Преко 10 страница, странка ће копирану страницу платити по важећем цјеновнику.

Када желите, у смислу одредби Закона о слободи приступа информацијама, користити право за приступ информацијама, онда у ту сврху можете, у шалтер сали Општинске управе Угљевик бесплатно преузети образац (Захтјев)  и на сајту Општине Угљевик следећег садржаја:

________________________________
(Име, име оца и презиме)
________________________________
(Адреса)
________________________________
(Телефон)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
У Г Љ Е В И К

ПРЕДМЕТ: Захтјев за приступ информацијама
______________________________
(назив органа-извор информације)

Обраћам вам се захтјевом да ми омогућите приступ информацији:
_____________________________________________________________________

Начин на који желим приступ информацијама:
а) Непосредан увид
б) Слање информације на кућну адресу
ц) Умножавање информације
(заокружити начин)

ПРИЛОГ:

Угљевик, __________                                             ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА

(датум)

Један примјерак Захтјева странка предаје у пријемну канцеларију, а други задржава код себе.

 

ЗАКОН О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА
ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА