Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
понедељак, 26 септембра, 2022

Водич за приступ информацијама

В О Д И Ч
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ОПШТИНИ УГЉЕВИК

 

„Информација је сваки материјал којим се преносе чињенице,
мишљења, подаци, или било који други садржај, укључујући
сваку копију или њен дио, без обзира на облик или каратеристике,
као и на то када је сачињен и како је класификована.“
(члан 3, тачка 1. Закона о слободи приступа информацијама у РС)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Овај водич је сачињен с циљем да се свакој физичкој и правној особи помогне да у општини Угљевик оствари своја права у складу са Законом о слободи приступа информацијама у Републици Српској („Службени гласник РС“, број 20/01).
Општинска управа општине Угљевик се налази у Угљевику , Трг Драже Михајловића бб. Службено лице задужено за контакт са подносиоцима Захтјева за слободан приступ информацијама је Госпава Михајловић, шалтер број 4. Обавеза службеног лица је да, у оквиру законских овлаштења, удовољи Вашем захтјеву за приступ, било којој информацији која је у посједу општине Угљевик.
Детаљни подаци о томе гдје се може приступити и којим информацијама, налазе се у „Индекс регистар“- у, (ВОДИЧ ЗА ГРАЂАНЕ КРОЗ ОПШТИНУ УГЉЕВИК), који је бесплатан и стоји вам на располагању у згради општине Угљевик.
Иначе, Статутом општине Угљевик, између осталог, утврђени су принципи јавности и транспарентности, те слободе приступа информацијама.

ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА
Ваше право на приступ информацијама можете остварити подношењем писменог захтјева, који треба да испуњава следеће услове:
1. да је у писменој форми и то на једном од званичних језика БиХ;
2. да садржи довољно података о природи и садржају тражене информације, како би се омогућило да Општинска управа Угљевик пронађе ту информацију;
3. да садржи име и презиме подносиоца захтјева и његову адресу, а по могућности и број телефона;
4. начин на који се жели приступити информацијама.
Ако Ваш писмени захтјев за приступ информацијама не испуњава један од наведених услова, Општинска управа општине Угљевик ће о томе одлучити рјешењем, а у противном, одобриће Вам се приступ информацији, на начин који искажете.
Начин приступа информацијама може бити:
– непосредни увид у информацију;
– слање информације на кућну адресу;
– умножавање информације.
У случају одбијања приступа информацији, у цјелини или дјелимично, Општинска управа општине Угљевик ће донијети рјешење, наводећи законску основу за исто, као и поуку о правном лијеку.
Захтјеву за приступ информацијама које су Законом о слободи приступа информацијама у РС изузете од објављивања неће се удовољити, а разлози ће бити образложени у донесеном рјешењу .
Општинска управа општине Угљевик је обавезна Ваш захтјев ријешити у року од 15 дана. У случају да се Захтјев не ријеши у овом року Општинска управа ће вас писмено обавијестити о разлозима.
Захтјев који се односи на личну информацију може поднијети само особа на коју се информација односи, односно законски заступник , или пуномоћник. Особа на коју се информација односи дужна је службенику за информисање, код подношења захтјева, показати личну карту или други лични документ са фотографијом, или уз захтјев приложити доказ о законском заступању, односно пуномоћ.
У случајевима кад се одобрава информација не наплаћују се накнаде, таксе за подношење захтјева или за писане обавијести.
Када за потребе странке треба копирати тражену информацију, односно акт неког општинског органа до 10 страница (формат А-4) странка има право на бесплатну услугу. Преко 10 страница, странка ће копирану страницу платити по важећем цјеновнику.
Од права на бесплатне услуге копирања изузимају се правна лица која редовно добијају „Службени билтен општине Угљевик“, у случајевима када је тражена информација објављена у „Службеном билтену“.
Када желите, у смислу одредби Закона о слободи приступа информацијама, користити право за приступ информацијама, онда у ту сврху можете, на портирници у згради општине бесплатно преузети образац (Захтјев) следећег садржаја:
________________________________
(Име, име оца и презиме)
________________________________
(Адреса)
________________________________
(Телефон)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
У Г Љ Е В И К

ПРЕДМЕТ: Захтјев за приступ информацијама
______________________________
(назив органа-извор информације)

Обраћам вам се захтјевом да ми омогућите приступ информацији:
_____________________________________________________________________

Начин на који желим приступ информацијама:
а) Непосредан увид
б) Слање информације на кућну адресу
ц) Умножавање информације
(заокружити начин)
ПРИЛОГ:
Угљевик, __________200__. године ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА :
(датум) ______________________
Један примјерак Захтјева странка предаје у пријемну канцеларију, а други задржава код себе

Обавјештење: Због пребацивања веб сајта на нову платформу одређени веб сервиси нису доступни.