Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
уторак, јул 23, 2024

Одсијек за стамбено-комуналне послове

Одсијек за стамбено-комуналне послове

Телефон: +387 (0)55 773 764
Адреса електронске поште:

opstinaugljevik@gmail.com

У Одсијеку за стамбено-комуналне послове обављају се следећи послови:

– провођење управних поступака и припрема приједлога рјешења из области комуналне  дјелатности,

– обезбјеђење и вршење надзора над: заузимањем и  чишћењем јавних површина, одржавањем, уређивањем и опремањем јавних зелених и рекреационих површина, одвођењем атмосферских вода, одржавањем комуналне опреме,

– организовање заштите и унапређења квалитета животне средине,

– издавање еколошких дозвола,

– управљање пословним просторима и гаражама и обављање стручних и административних послова у поступку издавања у закуп (послова наплате, контроле наплате закупнине пословних и гаражних простора, анализа финансијског ефекта наплате, припрема приједлога за измјену износа закупнине и израда анализа и информација из ове области),

– координација рада са другим одјељењима општинске управе,

– регистровање заједница етажних власника стамбених зграда,

-координација рада са надлежним државним органима, организацијама и  институцијама у оквиру овлаштења,

– прикупљање документације, покретање поступка и учествовање у поступку   утврђивања и преноса власништва за општинску имовину,

– припрема потребних аката за покретање поступка за утврђивање општег интереса,

ради изградње објеката од значаја за општину, за покретање и спровођење поступка експропријације или административног преноса у власништву општине

– издавање сагласности за прикључење парцеле на улице у насељу,

– издавање сагласности за постављање натписа поред улица,

– издавање сагласности за постављање инсталација везано за градске саобраћајнице,

– вођење евиденције о техничким подацима о стању градских саобраћајница

– рјешавање по захтјеву за издавање рјешења о испуњавању услова за обављање јавног  превоза -лиценце за такси возила, такси превозника и возила и издавање легитимације за такси возача,

– праћење рада предузећа које обавља послове одржавања јавне расвјете и семафорске сигнализације,

– увјерења о чињеницама о којима постоји службена евиденција у Одсијеку, пружање обавјештења из дјелокруга рада Одсијека,

– припрема општинских одлука из надлежности одсијека.

 

ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО ТЕЛЕФОН
ДУШАНКА ЗЕЈАК ССС за имовинско-правне послове 773-760
ССС за заштиту животне средине
ЗОРАН РИКИЋ СС за електронску евиденцију некретнина и
контролу јавне расвјете
773-767