Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, јун 22, 2024

Одсијек за просторно уређење

Одсијек за просторно уређење

Телефон: +387 (0)55 773 764
Адреса електронске поште:

opstinaugljevik@gmail.com

У Одсијеку за просторно уређење обављају се следећи послови:

–  припрема и доношење просторно-планске документације и развојних планова,

–  давање обавјештења грађанима о могућностима градње на појединим локацијама у складу са усвојеним плановима (изводи из планова),

–  вођење поступка до доношења локацијских услова,

–  израда записника о исколчењу објеката,

–  припремање општинских одлука из области урбанизма и грађења,

–  провођење комплетног управно-правног поступка који се води по захтјевима странака за издавање локацијских услова, одобрења за грађење и одобрења за   употребу,

– припрема рјешења о одобрењу за грађење и одобрењу за употребу изграђених објеката као и доношење рјешења о одбијању захтјева за издавање локацијских услова, рјешења о отклањању недостатака у поступку до издавања одобрења за употребу као и рјешења о рушењу објеката

– увјерења о чињеницама о којима постоји службена евиденција у Одсијеку,

– пружање обавјештења из дјелокруга рада Одсијека,

– припрема општинских одлука из надлежности одсијека,

– израда програма, извјештаја и информација о заједничкој комуналној потрошњи те уређење и кориштење грађевинског земљишта,

– учествовање у припреми и изради програма уређења грађевинског земљишта,

– учествовање у поступку одређивања назива улица, тргова и кућних бројева и у

припреми приједлога за Скупштину,

– обрада захтјева за комплетирање грађевинске парцеле и предлагање СО-е доношење одлуке.

 

ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО ТЕЛЕФОН
РАТОМИР МАРКОВИЋ СС за грађевинско земљиште 773-754
СЊЕЖАН ЛУКИЋ Урбанистичко-грађевински инспектор 773-741
МЕРСЕД ХОЏИЋ ССС за просторно планирање 773-754
ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ ССС за управно-правне послове
ДАНИЈЕЛ ЈОВАНОВИЋ ССС за информационе-комуникационе послове 773-767