Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, мај 18, 2024

Одсијек за привреду

Одсијек за привреду

Телефон: +387 (0)55 773 764
Адреса електронске поште:
Шеф Одсјека:
Јелена Антељ, дипломирани правник

У Одсијеку за привреду обављају се следећи послови:
-израда анализа, информација и извештаја из области привреде,
-припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине општине,
-сарадња са приватним сектором, представницима малих, средњих и стратешких предузећа, удружењима грађана и међународним организацијама за подршку приватном сектору и
другим асоцијацијама,
-најсложенији стручни и управно-правни послови у првостепеном поступку доношења рјешења за обављање привредне и предузетничке делатности,
-вођење службене евиденције из надлежности Одсјека (регистар предузетника, регистар издатих рјешења по врстама дјелатности, регистар издатих рјешења о испуњавању минимално-техничких услова за сједиште и дјелатност правних лица),
-учешће у раду комисија које именује Начелник општине и Скупштина општине,
-израда планова, програма рада и извештаја о раду Одсјека,
-издавање увјерења и потврда о чињеницама о којима се води службенаевиденција,
-израда нацрта општих и других нормативних аката из делокруга рада Одјељења,
-спровођење задатака дефинисаних Стратегијом развоја општине и другим плановима и програмима из дјелокруга рада Одсијека,
– учешће у изради Програма рада Скупштине општине и израда Програма рада Одјељења,
-издавање сагласности за прикључење прилазног пута на локални и некатегорисани пут,
-издавање сагласности за постављање натписа поред локалних и некатегорисаних путева,
-издавање сагласности за постављање инсталација, везано за локалне и некатегорисане
путеве и путни појас,
-издавање сагласности за постављање објеката и постројења у путни и заштитни појас локалних и некатегорисаних путева,
-старање о примјени прописа који се односе на локалне и некатегорисане путеве,
-рад на праћењу надзора и прегледање радова на изградњи, реконструкцији и одржавању путева и објеката на путевима,
-праћење радова на отклањању недостатака на путевима који угрожавају безбједност саобраћаја и стабилност објеката,
-инспекцијски послови из области заштите животне средине.

ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО ТЕЛЕФОН
ЗОРАН ЈАГОДИЋ ССС за послове у привреди 773-744
ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ ССС из области личног рада,средствима у
својини грађана и статистику
773-764
ВАСО ТРИФКОВИЋ ВШС за путеве 773-770
НЕРМИНА АХМЕТОВИЋ Општински еколошки инспектор 773-741
ВЛАДАН ЈОВАНОВИЋ Самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве 773-754