Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
уторак, јул 23, 2024

Одсјек за буџет и финансије

Одсјек за буџет и финансије

Телефон: +387 (0)55 773 752
Адреса електронске поште: finansijeugljevik@gmail.com
Шеф Одсјека: Невен Рикић, дипломирани економиста

У Одсјеку за буџет и финансије обављају се сљедећи послови:
– учествује у припреми и изради нацрта буџета у складу са буџетским календаром, одлука о усвајању и извршењу буџета и аката о реалокацијама средстава,
– давање инструкција и упутстава буџетским корисницима за израду буџетских захтјева,
– организовање јавних расправа и разматрање примједби/приједлога буџетских корисника,
– анализа и прађење извршења буџета по носиоцима и корисницима средстава,
– покретање иницијативе за израду ребаланса буџета и израда нацрта ребаланса буџета за наредну фискалну годину, укључујући потребна акта,
– давање препорука буџетским корисницима за израду приједлога кварталних и мјесечних финансијских планова,
– сарадња са Одсјеком за рачуноводство и трезор и извјештавање у циљу добијања података и информација неопходних у процесу буџетирања,
– израда мјесечних и кварталних планова буџетских корисника,
– давање сагласности на приједлог рјешења о реалокацији планираних средстава између буџетских корисника/потрошачких јединица,
– израда свих извјештаја о оствареним приходима, усаглашавање евиденције о јавним приходима са банкама и надлежним пореским органима, рјешавање рекламације банака и пореских обвезника у вези са наплатом прихода Општине,
– формална и суштинска контрола финансијске документације ОУ (ликвидатура) документације и попуњавање трезорских образаца,
– перманентно анализирање наплате јавних прихода, у сарадњи са другим организационим дијеловима ОУ и предлагање рјешења за наплату истих,
– учешће у анализи и приједлозима за исправке потраживања по основу локалних прихода,
– извјештавање начелника Одјељења о захтјевима буџетских корисника,
– израда извјештаја за Скупштину општине, Начелника Општине, начелника одјељења, Министарство финансија, Пореску управу и друге кориснике података по потреби,
– сарадња са другим одјељењима и одсјецима у Општинској управи и размјена података из дјелокруга рада Одсјека,
– евиденција о кредитном задужењу Општине,
– прибављање потребних сагласности за задуживање и израда извјештаја о задужењу за надлежне органе и институције,
– прикупљање и систематизовање података о уговорима и реализованим кредитима, гаранцијама и достављање Министарству финансија извјештаја о отплатама кредита,
– планирање средстава за отплату дуга по кредитним задужењима,
– покретање налога за набавке из дјелокруга Одјељења,
– израда нових и допуна постојећих интерних контролних поступака и процедура у Одсијеку;
– израда процедура из дјелокруга Одсијека и праћење њихове имплементације,
– провођење мјера заштите на раду и заштите од пожара и мјера у вези са кориштењем и чувањем имовине у Одсијеку,
– други послови по налогу Начелника општине и начелника Одјељења.

ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО ТЕЛЕФОН
ГОРАН ЛАКИЋ ВШС за процедуре,анализу и извршење расхода осталих корисника буџета