Добродошли на званичну интернет презентацију Општине Угљевик!
субота, мај 18, 2024

Одсијек за рачуноводство и трезор

Одсјек за рачуноводство и трезор

Телефон: +387 (0)55 773 761
Адреса електронске поште: finansijeugljevik@gmail.com
Шеф Одсјека: Мирјана Новаковић, дипломирани економиста

У Одсјеку за рачуноводство и трезор обављају се сљедећи послови:
– учешће у изради биланса буџета Општине и праћење извршења расхода буџета по потрошачким јединицама општинске управе, усаглашавање података и информација о њиховој буџетској потрошњи;
– развијање и примјена рачуноводствене методологије у складу са захтјевима међународних рачуноводствених стандарда и рачуноводственим прописима,
– обрачун и исплата плата и других примања запослених,
– обрачун и исплата накнада одборницима и члановима скупштинских комисија,
– обрачун и исплата лицима ангажованим по уговорима,
– евиденције о пореским пријавама и статистичке евиденције,
– послови благајне,
– вођење евиденција о јавним добрима, основним средствима и ситном алату и инвентару, према захтјевима важећих прописа и стандарда,
– издавање потврда и увјерења из дјелокруга рада Одсјека,
– израда извјештаја за Скупштину општине, Начелника Општине, начелника Одјељења, Министарство финансија, Пореску управу, буџетске кориснике и друге кориснике података по потреби,
– израда периодичних и годишњих финансијских извјештаја Општине, у складу са правилником и стандардима извјештавања и трезорским пословањем,
– координација рада са Министарством финансија у вези са вођењем и развијањем
трезорског пословања,
– пријем и контрола трезорских образаца, унос података и вођење помоћних књига и главне књиге трезора Општине,
– консолидовање и усаглашавање књиговодствених евиденција између трезора Општине и нижих потрошачких јединица,
– плаћање по свим основама,
– контрола правилности и законитости кориштења буџетских средстава са становишта трезорског пословања, укључујући све ниже потрошачке јединице,
– књижење свих рачуна посебних намјена,
– отварање и затварање рачуна, иницирање налога за избор банака, укључујући израду посебног дијела тендерске документације,
– давање упутстава и смјерница за попис имовине, праћење пописа, координација активности пописа,
– сортирање и чување документације у складу са прописима,
– израда процедура из дјелокруга Одсјека и праћење њиховог извршења,
– други послови по налогу начелника одјељења и Начелника општине.

 

 
ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЈЕСТО ТЕЛЕФОН
МИЛКИЦА НИКОЛИЋ ССС за главну књигу трезора,плаћање и поравнање 773-752
СИЛВИЈА ЗЕКИЋ ССС за преузимање и књижење документације ОУ 773-762
ПЕТРА СИМИЋ ВСС за унос у трезор 773-762
ЈЕЛЕНА ЗЕЛЕНОВИЋ СС за обрачун плата и накнада и благајну 773-762
ЗОРАНА ЗАХАРИЋ Самостални стручни сарадник за контролу усаглашавања обавеза са добављачима 773-762